Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 4YoungTalent t.b.v. ouder(s)/verzorger(s)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door alle medewerkers van Stichting 4YoungTalent.

I. Definities
1. 4YoungTalent: Stichting 4YoungTalent, gevestigd te Julianadorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noordwest-Holland onder nummer 859087190.
2. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie 4YoungTalent een overeenkomst sluit.
3. Talent: de natuurlijke persoon die ingeschreven is voor één of meerdere diensten van 4YoungTalent.
4. Studiebegeleiding: hiermee wordt in de overeenkomst bedoeld alle vormen van begeleiding die 4YoungTalent biedt. Het is derhalve een algemeen begrip.
5. Individuele begeleiding: hiermee wordt in deze overeenkomst bedoeld één op één begeleiding. Dit kan zijn bijles, individuele studiebegeleiding, individuele beroeps-/studiekeuze begeleiding of coaching.

II. Aanmelding en inschrijving
1. De aanmelding vindt plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier door de Contractant.
2. Naar aanleiding van de inschrijving ontvangt de Contractant een Overeenkomst studiebegeleiding, waarin de gemaakte afspraken zijn opgenomen.

3. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van bovengenoemde formulieren.
4. Bij aanmelding verklaart Contractant zich ermee akkoord, dat de Studiebegeleiding wekelijks plaatsvindt op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Verzetten is alleen mogelijk met inachtneming van art. V, lid 5.

5. Contractant verbindt zich voor tenminste twee maanden en voor het volledige cursusgeld daarvoor. Een maand is een kalendermaand.

7. Het inschrijfgeld bedraagt €25,00 en wordt op de eerste factuur in rekening gebracht.

III. Betaling
1. De tarieven van de verschillende door 4YoungTalent verleende diensten worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld voor het navolgende studiejaar.
2. Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van de prijs van de eerste maand.
3. 4YoungTalent verstuurt facturen aan Contractant per e-mail. Indien Contractant facturen per post wil ontvangen, zal hij 4YoungTalent hiertoe schriftelijk informeren.
4. De kosten voor de Studiebegeleiding worden maandelijks rond de 15e van de betreffende maand gefactureerd en dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan op rekeningnummer NL74 RABO 0330 8200 36 t.n.v. Stichting 4YoungTalent.
6. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt Contractant een herinnering. Gedurende de periode van de overeenkomst is deze eenmalig kosteloos, daarna kunnen er per verstuurde herinnering administratiekosten in rekening gebracht worden die kunnen oplopen tot €25,-.
7. In het geval van een (buiten)gerechtelijke (incasso)procedure zullen alle hiertoe gemaakte kosten door 4YoungTalent en eventuele (incasso)partners volledig op Contractant worden verhaald.
8. Het, om wat voor reden dan ook, niet verschijnen op de Studiebegeleiding geeft geen recht op vermindering of teruggave van de betaling.
9. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan 4YoungTalent kenbaar te worden gemaakt.
10. 4YoungTalent behoudt zich het recht om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, indien bij Contractant sprake is van een betalingsachterstand van meer dan zes weken.

IV. Studiebegeleiding
1. Het tarief voor de Studiebegeleiding is gebaseerd op een jaartarief, verdeeld in 10 gelijke betalingstermijnen van september tot en met juni van het betreffende kalenderjaar. In de maanden juli en augustus wordt er dus niet gefactureerd.
2. Bij de bepaling van het maandtarief is rekening gehouden met de schoolvakanties, zoals die voor het voortgezet onderwijs in onze regio gelden. Hierbij is uitgegaan van een schooljaar van 38 weken (werkelijk 40 weken) van 5 dagen. Het maandbedrag is derhalve elke maand gelijk, ongeacht of er uitval door vakanties, feestdagen, schoolreisjes, ziekte of enige andere vorm van verhindering is.
3. Bij de start van de Studiebegeleiding wordt een vaste dag en tijd gepland. Verplaatsing van de dag/tijd kan alleen indien 4YoungTalent een alternatief kan aanbieden.
4. Extra Studiebegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.

V. Individuele begeleiding
1. Vanaf het moment dat de inschrijving per mail, dan wel telefonisch bevestigd is, neemt 4YoungTalent één week voor het plannen van de Individuele begeleiding. Gedurende die week verplicht de Contractant zich om minimaal 1 maand begeleiding af te nemen als die aangeboden wordt (kortom: om niet ook ergens anders de opdracht uit te zetten). Biedt 4YoungTalent binnen een week een mogelijke dag en tijd, en de Contractant beslist toch niet de Individuele begeleiding bij 4YoungTalent af te nemen, dan brengt 4YoungTalent daarvoor €25,- annuleringskosten in rekening. Is het na een week niet gelukt de Individuele begeleiding te plannen, staat het de Contractant vrij om verdere data en planningen kosteloos af te slaan.
2. Bij de start van de begeleiding wordt een vaste dag en tijd gepland.
3. De individuele begeleiding mag door het Talent slechts verzet worden minimaal een week van (tevoren) tijdens een eerdere Individuele begeleiding, mits de begeleider op de nieuwe datum beschikbaar is.
4. In geval het Talent om wat voor reden dan ook verhinderd is, wordt de tijd door de studiecoach gebruikt om een vervangende opdracht te maken. Deze zal dezelfde dag nog naar het Talent per mail worden verzonden. Bij het afzeggen van de eerste Individuele begeleiding kunnen we geen vervangende opdracht schrijven omdat we het Talent en diens specifieke problematiek nog niet kennen.
5. De Individuele begeleiding kan van de kant van 4YoungTalent maximaal twee keer per jaar worden afgezegd vanwege verhindering van de begeleider. Dit leidt niet tot restitutie van het cursusgeld. In dit geval wordt er wel zorg gedragen voor een vervangende opdracht, zoals bedoeld in het voorgaande lid (artV lid 4). Bij meer dan twee keer, vindt er restitutie plaats.
6. 4YoungTalent behoudt zich het recht voor om, in geval van wijziging van de (studie-)planning van de begeleider, een andere begeleider in te zetten, indien er geen match kan worden gemaakt met de beschikbaarheid van het Talent en de begeleider.
7. Tijdens schoolvakanties is 4YoungTalent gesloten. In overleg vindt Individuele begeleiding wel plaats. Deze extra begeleiding zal apart in rekening worden gebracht.

VI. Garantie

Studiebegeleiding wordt gegeven op basis van een ‘niet goed geld terug’-garantie. Wanneer Contractant hierop een beroep wenst te doen, dan dient Contractant binnen twee weken waarop Studiebegeleiding is gegeven hierop schriftelijk en met redenen omkleed verzoek te doen. In de overeenkomst kan deze garantie anders gespecificeerd worden.

VII. Opzegging
1. De Overeenkomst voor studiebegeleiding, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het opzeggen van de Overeenkomst voor studiebegeleiding dient schriftelijk te geschieden. Opzeggen is alleen mogelijk per gehele kalendermaand. Dus vóór de 1e van de maand. Bij examenkandidaten vervalt de overeenkomst van rechtswege na het afleggen van het centraal schriftelijk examen.
3. De opzegtermijn voor studiebegeleiding bedraagt één kalendermaand, dit met uitzondering van de maand juni (laatste maand) en bij aanvang. Bij aanvang en voor het einde van het schooljaar geldt een opzegtermijn van twee kalendermaanden. Ter verduidelijking:

Eindigen Opzeggen voor
1 mei 1 april
1 juni 1 april
1 juli 1 mei

4. Voor onze studiebegeleiding geldt een wederzijdse proeftijd van veertien dagen. Alleen in deze periode kan de begeleiding zonder opzegtermijn worden opgezegd.

VIII. Huisregels

1. De begeleiders en talenten voelen zich samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer op de locatie. Een sfeer waarin iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt en waarin geconcentreerd kan worden gewerkt.

2. Voor Studiebegeleiding zijn we van maandag tot en met vrijdag geopend van 14.00 uur tot 17.30 uur en (in overleg) op zaterdag van 9:30-12:00 uur.
3. Voor de studiebegeleiding in een groepje gelden de volgende regels:
    – Het Talent komt in de regel 120 minuten per keer, tenzij anders wordt overeengekomen. Gedurende
      deze tijd zijn de talenten minimaal 100 minuten effectief aan het werk. In principe mogen de
      Talenten niet eerder naar huis wanneer zij aangeven “klaar” te zijn, tenzij de ouders hier in een
      incidenteel geval toestemming voor hebben geven. Uiteraard zijn uitzonderingen mogelijk. Het
     is daarom belangrijk dat het Talent voldoende huis-/schoolwerk meeneemt, zodat hij/zij vooruit kan
      werken.
    – Het Talent kan vanaf 14:00 uur tot 15:30 uur elk kwartier starten.
    – Tijdens de pauze, die in principe zal plaatsvinden nadat het talent een uur heeft gewerkt, mogen de
      talenten het pand niet verlaten.

4. Voor de Individuele begeleiding gelden de volgende regels:
    – Het Talent komt 60 minuten per keer. De eerste tien minuten zal worden gebruikt voor de wissel en
      de opstart, waarna het Talent 50 minuten effectief aan het werk is.
    – De Individuele begeleiding start op het half uur. Door de week voor het eerst om 13:30 uur en op zijn
      laatst om 16:30 uur. Op zaterdag om 9:30 uur en op zijn laatst om 11:30 uur.
    – Het Talent dient minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

5. 4YoungTalent noteert de telefoonnummers (thuis, mobiel) van de talenten en belt wanneer het Talent zonder bericht van de ouder(s)/verzorger(s) niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip. Bij het niet beantwoorden van de telefoon door het Talent zal er gebeld worden naar de bij ons bekende mobiele nummers van de ouder(s)/verzorger(s). Indien deze ook niet beantwoord worden zal er een voicemailbericht worden achtergelaten. Elke afwezigheid zal worden genoteerd in het digitale logboek.

6. Op het moment dat het Talent later is dan van hem of haar verwacht wordt laat het Talent, dan wel de ouder(s)/verzorger(s), dit telefonisch weten.

7. Mobiele telefoons, smartwatches, tablets (mits niet nodig voor school) en andere (geluids-)
apparatuur worden op de locatie van 4YoungTalent niet gebruikt.

8. Het Talent en de begeleiders verplichten zich bij bezoek aan 4YoungTalent tot de algemeen geldende beleefdheidsnormen en correct gedrag. Roken, het gebruik van drugs en/of alcohol, het bezigen van grof taalgebruik en/of het onheus bejegenen van begeleiders, leerlingen en/of overige cliënten kan leiden tot (directe) schorsing. De overeenkomst loopt dan door tot het einde van de opzegtermijn, zoals gesteld in art VII, lid 3. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Contractant.

IX. Overige bepalingen
1. Het Talent is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (medewerkers van) 4YoungTalent ter bevordering van een goed verloop van de Studiebegeleiding. Tevens dient hij/zij de gedragsregels te respecteren welke (de medewerkers van) 4YoungTalent nageleefd wenst te zien op haar locatie.
2. Het Talent is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.
3. 4YoungTalent zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar levert geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van het Talent.
4. Het Talent die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de begeleiding in sterke mate wordt geschaad, kan door 4YoungTalent van (voortzetting van) deelname aan de begeleiding worden uitgesloten. De overeenkomst loopt dan door tot het einde van de opzegtermijn, zoals gesteld in art VII, lid 3. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Contractant.
5. 4YoungTalent houdt een digitaal logboek bij van de Studiebegeleiding en zal de ouders gevraagd en ongevraagd regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken en de vorderingen met betrekking tot de begeleiding van hun kind.
6. Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt 4YoungTalent geen aansprakelijkheid.

7. Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de Studiebegeleiding verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken aan de eigenaar van 4YoungTalent, mevrouw W.P.Portier.

©2020 Stichting 4YoungTalent