Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Stichting 4YoungTalent en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Stichting 4YoungTalent en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Stichting 4YoungTalent, tenzij deze door Stichting 4YoungTalent uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Stichting 4YoungTalent is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

1.4 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

2 Definities

2.1 In deze Algemene Voorwaarden worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

2.2 Stichting 4YoungTalent: Stichting 4YoungTalent en diens rechtsopvolgers dan wel een aan Stichting 4YoungTalent verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden van Stichting 4YoungTalent van toepassing heeft verklaard.

2.3 Cursussen: Onder Cursussen worden eveneens opleidingen, en trainingen e.d. verstaan.

2.4 Garantie: Zoals nader omschreven in artikel 14.

2.5 Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten en of diensten.

2.6 Producten: Alle door Stichting 4YoungTalent verstrekte producten en diensten en de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

2.7 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (8.30-17.30) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

3 Overeenkomsten

3.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Stichting 4YoungTalent wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Stichting 4YoungTalent, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan Stichting 4YoungTalent de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden van Stichting 4YoungTalent.

3.2 Stichting 4YoungTalent heeft het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Stichting 4YoungTalent op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

3.3 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst.

3.4 Alle opdrachten worden door Stichting 4YoungTalent uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Stichting 4YoungTalent kenbaar gemaakte gegevens, inlichtingen en wensen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

4 Aansprakelijkheid

4.1 De totale aansprakelijkheid van Stichting 4YoungTalent wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van artikel 4.2 en 4.3 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van Euro 50.000,- (vijftigduizend), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

4.2 De totale aansprakelijkheid van Stichting 4YoungTalent voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,- (één miljoen), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

4.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

4.4 Aansprakelijkheid van Stichting 4YoungTalent voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

4.5 Buiten het in artikel 4.1 en 4.3 genoemde geval rust op Stichting 4YoungTalent geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

4.6 De aansprakelijkheid van Stichting 4YoungTalent ontstaat slechts indien Opdrachtgever Stichting 4YoungTalent, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Stichting 4YoungTalent ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting 4YoungTalent in staat is adequaat te reageren.

4.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Stichting 4YoungTalent daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

5 Niet-toerekenbare Tekortkoming

5.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Stichting 4YoungTalent liggen en bedrijfsrisico’s van Stichting 4YoungTalent, zoals doch echter niet beperkt tot het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaal-schaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

5.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Stichting 4YoungTalent de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.3 Stichting 4YoungTalent behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Stichting 4YoungTalent voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

5.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

6 Nietigheid

6.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

6.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

7 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

7.1 Klachten zullen binnen een termijn van dertig dagen afgehandeld worden. Wanneer uitstel noodzakelijk is, zal klant hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld met vermelding van de verwachte datum van uitsluitsel. Wanneer klant en uitvoerder niet tot overeenstemming komen of wanneer klant het niet eens is met het oordeel van de uitvoerder, kan de klant beroep doen op een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. In casu Centrum Onderwijs Mediation. Het oordeel van deze beroepsinstantie is bindend voor uitvoerder. De klant kan altijd nog in hoger beroep bij de rechter. Consequenties van het oordeel van beroep worden door uitvoerder binnen dertig werkdagen uitgevoerd. Alle binnenkomende klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld alsmede geregistreerd en geadministreerd.

7.2 Op alle door Stichting 4YoungTalent met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

8 Werkzaamheden

8.1 Alle werkzaamheden, dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

9 Aanmelding Cursussen

9.1 Aanmelding tot deelname aan een Cursus dient uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de Cursus te geschieden. Indien de gewenste Cursus is volgeboekt, zal daarover een mededeling worden gedaan.

9.2 Stichting 4YoungTalent verzendt direct na ontvangst van de aanmelding een schriftelijke bevestiging of per e-mail van de voor Opdrachtgever geplande Cursus. Voor aanmeldingen die mondeling zijn geschied, wordt de opdrachtbevestiging

geacht de aanmelding juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 3 (drie) Werkdagen.

9.3 Cursussen worden verstrekt tegen de dan geldende Cursustarieven. Stichting 4YoungTalent is gerechtigd de door Stichting 4YoungTalent gemaakte kosten voor onder andere de huur van de Cursusruimte, het lesmateriaal e.d. in rekening te brengen.

10 Annulering

10.1 Stichting 4YoungTalent behoudt zich het recht voor een Cursus wegens gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen te annuleren. Opdrachtgever zal in beginsel uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van de Cursus over een dergelijke annulering bericht ontvangen. Cursuskosten zullen binnen een termijn van dertig dagen worden gerestitueerd. Indien er onvoldoende deelnemers voor een Cursus zijn, kan Opdrachtgever beslissen toch deel te nemen aan de Cursus tegen een hogere Cursusprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.

10.2 Annulering door Opdrachtgever is kosteloos tot uiterlijk 4 (vier) weken voor aanvang van de Cursus, nadien wordt 50% van de verschuldigde Cursuskosten in rekening gebracht. Indien Opdrachtgever 1 (één) week of korter voor aanvang, of na aanvang van de Cursus annuleert, behoudt Stichting 4YoungTalent zich het recht voor 100% van de verschuldigde Cursuskosten in rekening te brengen.

11 Uitvoering

11.1 Stichting 4YoungTalent zal alles in het werk stellen om de Cursus te verzorgen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een Cursus als gevolg van bijzondere omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal Stichting 4YoungTalent er naar redelijkheid naar streven om de Cursus eventueel op een later tijdstip te verzorgen, c.q. te voltooien. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde Cursuskosten naar rato worden gerestitueerd.

12 Besloten Cursussen

12.1 Besloten Cursussen zijn voor Opdrachtgever verzorgde Cursussen, waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door Opdrachtgever. Besloten Cursussen kunnen zowel op locatie van Stichting 4YoungTalent als op locatie van Opdrachtgever verzorgd worden.

12.2 Tarieven voor besloten Cursussen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien achteraf blijkt dat meer of minder deelnemers zich hebben opgegeven

of hebben deelgenomen dan in de offerte werd aangenomen, heeft Stichting 4YoungTalent het recht de Cursusdagprijs te verhogen of te verlagen.

12.3 Indien besloten Cursussen op locatie bij Opdrachtgever worden gegeven, dient deze ook voor de benodigde faciliteiten en ruimte te zorgen.

13 Weigering Deelnemer

13.1 Stichting 4YoungTalent behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de Cursus te weigeren:

a) indien verschuldigde bedragen nog niet geheel en/of tijdig zijn voldaan voor aanvang van de Cursus;

b) uit concurrentieoverwegingen dan wel andere voor Stichting 4YoungTalent redelijke gronden.

14 Garantie

14.1 Cursussen worden gegeven op basis van een niet goed geld terug Garantie. Wanneer Opdrachtgever hierop een beroep wenst te doen, dan dient Opdrachtgever de dag waarop de cursus gegeven wordt hierop schriftelijk en met redenen omkleed een beroep op te doen. In de overeenkomst of studiegids kan deze garantie anders gespecificeerd worden.

15 Intellectuele eigendom

15.1 Stichting 4YoungTalent behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot Cursus, materiaal en/of documentatie die wordt verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

15.2 Stichting 4YoungTalent is gerechtigd om zonder expliciete toestemming van de Opdrachtgever beeldopnames van de Cursus te maken. Opdrachtgever mag slechts beeldopnamen maken van de Cursus na schriftelijke toestemming van Stichting 4YoungTalent.

16 Voorbehoud

16.1 Stichting 4YoungTalent verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Stichting 4YoungTalent en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Stichting 4YoungTalent opgestelde overeenkomst is ontvangen door Stichting 4YoungTalent en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Stichting 4YoungTalent met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde  vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Stichting 4YoungTalent zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend

exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

17 Prijzen en Betalingen

17.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

17.2 Stichting 4YoungTalent zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.

17.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Stichting 4YoungTalent verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Stichting 4YoungTalent verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

17.4 Bovenstaande bepalingen laten overige Stichting 4YoungTalent toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

17.5 Stichting 4YoungTalent is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Stichting 4YoungTalent gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Stichting 4YoungTalent uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

18 Vertrouwelijkheid

18.1 Stichting 4YoungTalent en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

18.2 Stichting 4YoungTalent is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever op de Stichting 4YoungTalent website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

18.3 De tussen Stichting 4YoungTalent en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting 4YoungTalent.

19 Adviezen

19.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

19.2 Stichting 4YoungTalent is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

19.3 Stichting 4YoungTalent zal adviezen geven op basis van door Stichting 4YoungTalent aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 19. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

©2019 Stichting 4YoungTalent